EXPERT KRAV MAGA.jpg
ukmo1.jpg
50 Non Stop Fights.jpg
ukmo.jpg
Egzamin Kra Maga
Kurs Krav Maga IKMF
military3.jpg
military9.jpg
military4.jpg
Egzamin Instruktorski United Krv Maga
ukmo2.jpg
SZKOLENIE  KRAV MAGA IKMF CITY EXTREME
ukmo3.jpg
Dyplom uczestnictwa ZLOT KRAVERÓW 2007
Obóz Krav Maga IKMF
Dyplom uczestnictwa KRAV MAGA zlot kraverów
OBÓZ KRAV MAGA UNITED
ZLOT KRAVERÓW UNITED KRAV MAGA